Công văn số 2189 công nhận chứng chỉ IC3 đạt chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT cơ bản của bộ TT&TT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *