Giải các bài Pascal cơ bản bằng scratch: Bài 4 – Tìm ước, ước chẵn, tính tổng các ước chẵn của số N.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *