Hướng dẫn sử dụng Zoom trong dạy học an toàn hơn

MỤC LỤC XEM NHANH

Nội dung Thời gian

  • Giới thiệu 0:01
  • Hướng dẫn sử dụng Id cố định và Id động 1:40
  • Đặt mật khẩu khi tham gia vào lớp học 4:54
  • Giải thích các tùy chọn khi thiết lập cuộc họp 5:40
  • Thiết lập chế độ phòng chờ 6:40
  • Thiết lập chức năng chia sẻ màn hình hợp lý 15:24
  • Sử dụng chức năng Anotation một cách hợp lý 23:56

Xem thêm các video bằng cách đăng ký kênh youtube https://www.youtube.com/channel/UCQDpD-pVbF0_ct_xOwOG5UA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *