Đề thi học sinh giỏi Tin học

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP QUẬN – VÒNG 1

NĂM HỌC 2019 – 2020

Môn: Tin học

Thời gian: 120 phút

(Không kể thời gian phát đề)

Câu 1: TÌM SỐ LỚN NHẤT

Cho trước dãy số A gồm N số nguyên dương A1, A2, …, AN. Bạn Nam cần tìm số lẻ lớn nhất có trong dãy. Em hãy giúp bạn Nam nhé!

Yêu cầu: Xác định bài toán và mô tả thuật toán tìm số lẻ lớn nhất trong dãy A, nếu trong dãy không có số lẻ thì kết quả là 0.

Ví dụ:

  • N=5
  • Dãy A:            5        7        2        1        9
  • Kết quả:          9

Câu 2: NGÀY CẬP CẢNG

Căn cứ theo lịch trình tại cảng Cát Lái: Tàu SG1 cứ n ngày cập cảng một lần, tàu SG2 cứ m ngày cập cảng một lần.

Yêu cầu: Em hãy viết chương trình nhập vào hai số nguyên dương m, n và cho biết tàu SG1 và SG2 sẽ cùng cập cảng sau ít nhất bao nhiêu ngày kể từ khi hai tàu rời cảng.

Câu 3: SỐ T-PRIME

Bạn Xuân rất yêu thích toán học, đặc biệt là thích tìm hiểu về số học. Một ngày nọ, trong lúc giải một bài toán số học, bạn Xuân phát hiện ra trong các số mà mình tìm được có rất nhiều số có đặc điểm là chúng có đúng 3 ước số nguyên dương khác nhau, và bạn Xuân gọi những số này là số T-PRIME.

Yêu cầu: Hãy lập trình giúp bạn Xuân đếm xem có bao nhiêu số T-PRIME có giá trị không vượt quá số nguyên N được nhập từ bàn phím.

Ví dụ: N=6 – Kết quả: 1.

Giải thích: Có 1 số nhỏ hơn 6 là số T-PRIME, đó là số 4 vì 4 có đúng 3 ước số nguyên dương khác nhau là 1, 2, 4.

Câu 4: LỖ TRỐNG

Mỗi con số từ 0 đến 9 có chứa những lỗ trống nhất định. Số lỗ trống của các số được tính như sau: số 8 có 2 lỗ trống, số 0, 4, 6, 9 có 1 lỗ trống, những số 1, 3, 5, 7 không chứa lỗ trống. Vậy một số có nhiều chữ số thì sẽ có tổng cộng bao nhiêu lỗ trống?

Yêu cầu: Nhập vào một số nguyên dương N (N<105). Hãy tính số lỗ trống được chứa trong N.

Ví dụ: N=6789 – Kết quả: 4.

Câu 5: XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ CỦA BIẾN

Em hãy cho biết giá trị của biến t, k là bao nhiêu sau khi thực hiện từng đoạn chương trình sau:

a)      

t:=0; k:=0; n:=20;

while t<=n do

      t:=t+3;

k:=k+1;

b)   
t:=0; k:=0; n:=10;

for i:=1 to n do

if i mod 2=0 then

begin

t:=t+i;

k:=k+1;
end;

k:=t/k;

Text Box: - Hết -

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *