Bài 8: Xuất file Scratch (.sb2) ra file ứng dụng(.exe) chạy trên máy tính khác

Sau khi đã hoàn thiện phần mềm thì bạn có thể xuất file scratch thành file ứng dụng để có thể chạy được trên các máy tính khác, dù máy tính khác không cài scratch vẫn chạy được.