LẬP TRÌNH TƯƠNG TÁC HỎI VÀ TRẢ LỜI GIỮA 2 NHÂN VẬT

Scratch2711, lập trình scratch đơn giản, lập trình tương tác hỏi và trả lời của hai nhân vật trong scratch.