#5 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TRÊN MICRO:BIT

#5 CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ TRÊN MICRO:BIT | MICROBIT CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0

#3 LÀM QUEN VỚI KHỐI LỆNH INPUT [MICRO:BIT CƠ BẢN]

#3 LÀM QUEN VỚI KHỐI LỆNH INPUT [MICRO:BIT CƠ BẢN] CHO NGƯỜI MỚI HỌC Đăng kí : https://bit.ly/3iafMF0