TẠO NHIỀU CẤP ĐỘ TRONG MỘT TRÒ CHƠI

Trong bài này các em sẽ hiểu hơn về cách làm các cấp độ trò chơi, nhiều mức chơi thông qua việc chuyển phông nền và các đối tượng tương ứng với từng cấp độ.