Giải các bài Pascal cơ bản bằng scratch: Bài 6 – Kiểm tra số N có phải là số đảo ngược?

Trong bài này các em sẽ được làm quen với các khối lệnh để kiểm tra một số N bất kì được nhập vào có phải là số đảo ngược hay không.