Giải các bài Pascal cơ bản bằng scratch: Bài 5 – Kiểm tra số N có phải là số hoàn hảo?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *