Giải các bài Pascal cơ bản bằng scratch: Bài 9 – Tính tổng các chữ số của N

Trong bài này thầy cô và các em sẽ được làm quen với các khối lệnh để tính tổng các chữ số một một số N nhập bất kì từ bàn phím.